กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

กลุ่ม
แบบ สรจ.1
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316)
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (แบบ 5300)
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ดาวน์โหลด :


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 169937 ครั้ง