กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

กลุ่ม
แบบขอรับเงินคืน กบข. (แบบ กบข.008/1/2555)
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับเงินคืน กบข. (แบบ กบข.008/1/2555)
ดาวน์โหลด :
แบบฟอร์มลาอุปสมบท
ดาวน์โหลด :
แบบขอรับบำเหน็จปกติ ลูกจ้างประจำ (แบบ 5313)
ดาวน์โหลด :
แบบ สรจ.3
ดาวน์โหลด :


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 216804 ครั้ง