กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

กลุ่ม
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
ดาวน์โหลด :
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ดาวน์โหลด :
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
ดาวน์โหลด :
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ดาวน์โหลด :
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 169922 ครั้ง