กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

กลุ่ม
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการผ่านระบบออนไลน์
แบบคำขอมีบัตรการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
ดาวน์โหลด :
หนังสือรับรอง


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 169942 ครั้ง