กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.

แบบฟอร์ม ฌาปณกิจ

กลุ่ม
หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.7)
หนังสือแสดงความจำนงในการชำระเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.8)
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 80998 ครั้ง