กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.

แบบฟอร์ม ฌาปณกิจ

กลุ่ม
แบบขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ปภ.
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (แบบ ฌ.ปภ.1)
ใบสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ (แบบ ฌ.ปภ.2)
ใบขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.3)
คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.5)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 64683 ครั้ง