กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.

แบบฟอร์ม ฌาปณกิจ

กลุ่ม
แบบขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ปภ.
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (แบบ ฌ.ปภ.1)
ใบสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ (แบบ ฌ.ปภ.2)
ใบขอเปลี่ยนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.3)
คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ.ปภ.5)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 98697 ครั้ง