กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

กลุ่ม
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี'งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60909 ครั้ง