กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มุมความรู้

คู่มือการบริหารงานบุคคล กรม ปภ.

กลุ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 9/11/63
การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจาก ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ดาวน์โหลด :
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ดาวน์โหลด :
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46335 ครั้ง