กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มุมความรู้

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม

กลุ่ม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม 22/12/64จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50437 ครั้ง