กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มุมความรู้

คู่มือการบริหารงานบุคคล กรม ปภ.

กลุ่ม
คู่มือการบริหารงานบุคคล กรม ปภ. 3/09/64
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี 2563 9/11/63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี 2562
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี 2561
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี 2560


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 47315 ครั้ง