กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กฎหมายและระเบียบฯ

กลุ่มงานวินัย

กลุ่ม
ประกาศกรม ปภ.ข้อกำหนดวินัยพนักงานราชการ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทรณ์ 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ (ฉบับที่2)2552


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13488 ครั้ง