กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กฎหมายและระเบียบฯ

กลุ่มงานวินัย

กลุ่ม
ประกาศกรม ปภ.ข้อกำหนดวินัยพนักงานราชการ
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2556
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทรณ์ 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ 2551
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ (ฉบับที่2)2552


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16484 ครั้ง