กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (30/8/65)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในตำแหน่งนักบิน (ปีกหมุน)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ดาวน์โหลด :
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย (18.08.65)
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน 31 สิงหาคม 2565


.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2235425 ครั้ง