กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) 9 ก.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการ (02/09/2565)
ส่วนวินัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1/9/65)
ดาวน์โหลด :
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี "เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ"


.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2235415 ครั้ง