กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
แจ้งเวียนประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2565
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (วิชาชีพเฉพาะ : วช.) รอบการประเมิน 30 มิถุนายน 2565
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง:เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร ฟังไว้ ห่างไกลความผิด
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2235408 ครั้ง