กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)
การจัดสรรกรอบวงเงินเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ต.ค. 65 (ราชการบริหารส่วนกลาง)
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7/12/65)
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (วิชาชีพเฉพาะ : วช.) (7/12/65)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2579394 ครั้ง