กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
แต่งตั้งข้าราชการ (19/12/65)
ดาวน์โหลด :
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี "อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551"
ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เฉพาะราย) จำนวน 7 ราย
สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2579392 ครั้ง