กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
แต่งตั้งข้าราชการ (24/3/65)
การยื่นคำร้องขอรับเงินทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (4/3/65)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2235409 ครั้ง