กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2563

กลุ่ม
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ย้ายข้าราชการ (1/12/63)
ปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรม ปภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 1/12/63
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1760290 ครั้ง