กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ส.ค. 65
ดาวน์โหลด :
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนักบิน (ปีกหมุน)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก กบข. และการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก กบข. ในระบบ MCS-WEB
สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิก กบข.


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2162173 ครั้ง