กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
การจัดคนลงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน (04/03/64)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (04/03/64)
โครงการฝึกอบรมในระบบ New GFMlS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1816735 ครั้ง