กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการสื่อสารมวลชน
ขอให้กำชับบุคลากรในสังกัดห้ามกระทำการโดยแอบอ้าง หรือมีพฤติกรรมโน้มน้าว ฉ้อฉล เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถให้การช่วยเหลือในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการจัดสวัสดิการคอมพิวเตอร์พกพา (NOTEBOOK)
การศึกษาอบรมหลักสูตรบักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (น.มท) รุ่นที่ 33
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรวตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2564 (30/4/64)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1856514 ครั้ง