กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือก ชื่อเค้าโครงผลงาน และเรื่องที่เสนอขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (20/09/64)
แจ้งเวียนประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือแจ้งเวียนการจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและตัดยอดจำนวนคนและอัตราเงินเดือนข้าราชการฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจับความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Public Private Partnerships: Infrastructure Projects Development 15/09/64


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1949121 ครั้ง