กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

หนังสือเวียน

กลุ่ม
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 16/02/64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" 25/08/63
รายงานผลการเร่งรัด ตืดตามกรณีเงินขาดบํยชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30/6/63
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24816 ครั้ง