กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

หนังสือเวียน

กลุ่ม
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 16/02/64
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" 25/08/63
รายงานผลการเร่งรัด ตืดตามกรณีเงินขาดบํยชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30/6/63
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนวินัย


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23284 ครั้ง