กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

หนังสือเวียน

กลุ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์" 25/08/63
รายงานผลการเร่งรัด ตืดตามกรณีเงินขาดบํยชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 30/6/63
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนวินัย
ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20422 ครั้ง