กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

หนังสือเวียน

กลุ่ม
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง
มอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม 27/12/64
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด :
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 16/02/64


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 30743 ครั้ง