กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสวัสดิการ

การดำเนินงานด้านสวัสดิการ

กลุ่ม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (22.03.66)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ก.พ.62)
1 แบบขอหนังสือผ่านสิทธ (ออมสิน) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (แก้ไข 02.10.66)
2 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธ.กรุงไทย) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (แก้ไข 8 มี.ค.65)
3 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธอส. - ไม่มีเงินฝาก) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (แก้ไข 17/2/66)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 55606 ครั้ง