กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสวัสดิการ

การดำเนินงานด้านสวัสดิการ

กลุ่ม
1 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ก.พ.62)
1 แบบขอหนังสือผ่านสิทธ (ออมสิน) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (23 ส.ค.60)
2 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธ.กรุงไทย) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (23 ส.ค.60)
3 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธอส. - ไม่มีเงินฝาก) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (23 ส.ค.60)
4 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธอส.- กบข.) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (23 ส.ค.60)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38438 ครั้ง