กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสวัสดิการ

การดำเนินงานด้านสวัสดิการ

กลุ่ม
ขอหนังสือผ่านสิทธิโครงการเงินกู้สินเชือสวัสดิการ "สู้ภัยโควิด" ของธนาคารออมสิน (20.05.65)
ดาวน์โหลด :
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ก.พ.62)
1 แบบขอหนังสือผ่านสิทธ (ออมสิน) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (แก้ไข 8 มี.ค.65)
2 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธ.กรุงไทย) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (แก้ไข 8 มี.ค.65)
3 แบบขอหนังสือผ่านสิทธิ (ธอส. - ไม่มีเงินฝาก) และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (23 ส.ค.60)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 44100 ครั้ง