กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ส่วนภูมิภาค)
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด :
ตัวอย่างหนังสือคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 51228 ครั้ง