กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ส่วนภูมิภาค)
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (ส่วนภูมิภาค)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56952 ครั้ง