กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ส่วนภูมิภาค)
ดาวน์โหลด :
ทดลอง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 40055 ครั้ง