กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ส่วนภูมิภาค)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ส่วนภูมิภาค)
การจัดสรรกรอบวงเงินเลื่อนเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 43455 ครั้ง