กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนภูมิภาค)
การจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนภูมืภาค)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38268 ครั้ง