กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนทะเบียนประวัติฯ

การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน

กลุ่ม
การจัดสรรกรอบวงเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 (ส่วนกลาง)
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 (ส่วนภูมิภาค)
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566
ดาวน์โหลด :
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2566
ดาวน์โหลด :
การจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณให้หน่วยงานสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 72902 ครั้ง