กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ การย้าย การโอน หรือการเลื่อน ประเภทอำนวยการ

กลุ่ม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง 65
กำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 65จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 111946 ครั้ง