กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

กลุ่ม
การดำเนินการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 98242 ครั้ง