กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

ผลการดำเนินงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

กลุ่ม
ผลการดำเนินงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12/10/65
ผลการดำเนินงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 68887 ครั้ง