กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

คำสั่งการแบ่งโครงสร้างภายในตามการปฏิบัติงาน

กลุ่ม
คำสั่งการแบ่งโครงสร้างภายในตามการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 59872 ครั้ง