กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

การประเมินค่างาน หน.ปภ.จ.เป็นอำนวยการสูง

กลุ่ม
การเตรียมความพร้อมข้อมูลในการขอปรับปรุงตำแหน่ง หน.ปภ.จังหวัด เป็นตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง 24/05/60จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 54535 ครั้ง