กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผวจ.

กลุ่ม
29/9/2566
มอบอำนาจการสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลงมา ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ปภ. จังหวัด ไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงาน ปภ. จังหวัดสาขา หรือสำนักงาน ปภ. จังหวัดสาขา ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ปภ. จังหวัด
29/9/2566
มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ในเรื่องต่าง ๆ ตามบัญชีมอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่แนบท้าย
29/9/2566
มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและกรมไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือมีผู้ดำรงตำแหน่งแต่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 500 ครั้ง