กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น

กลุ่ม
1 2 3 4 5
3/10/2566
มอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม แก่ ผู้อำนวยการสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ตามบัญชีการมอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ แนบท้าย
3/10/2566
มอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพิ่มเติม แก่ ผู้อำนวยการสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
3/10/2566
มอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม แก่ รองอธิบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน และฝ่ายปฏิบัติการ / การสั่งเจ้าหน้าที่ การอนุญาตให้นำเครื่องจักรกลไปช่วยเหลือนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ. เขต ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีสาธารณภัย หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานอื่น
3/10/2566
การมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพิ่มเติม รองอธิบดีกำกับดูแลการปฏิบัติราชการกองคลัง / ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 926 ครั้ง