กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ศปท.ปภ.

No Gift Policy

กลุ่ม
2/10/2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4/4/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ที่จะ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยึดมันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้
4/4/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ที่จะ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยึดมันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 71277 ครั้ง