กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ศปท.ปภ.

กิจกรรม ศปท.ปภ.

กลุ่ม
1 2
28/9/2566
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจตุรงค์ สุขพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปท.ปภ.)ได้ชี้แจงนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18/4/2566
ศปท.ปภ. ได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่ในภารกิจงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควบคู่กับเว็บไซต์เดิม
4/4/2566
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายจตุรงค์ สุขพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปท.ปภ.)ได้ชี้แจงนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4/4/2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายจตุรงค์ สุขพัฒน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปท.ปภ.) ได้ชี้แจงนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 71278 ครั้ง