กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่  ฝ่ายสวัสดิการ
       
       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและด้านการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       1.  การดำเนินงานด้านสวัสดิการ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
          1.1 สวัสดิการด้านเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการศึกษา
          1.2 สวัสดิการด้านการมอบประกาศเกียรติคุณ
              - ประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 สำหรับมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ออกจากราชการเนื่องจาก
                เกษียณอายุ
              - ประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 สำหรับมอบให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้ที่รับราชการครบยี่สิบปีบริบูรณ์
          1.3 สวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการ
          1.4 สวัสดิการด้านศูนย์สุขภาพ
          1.5 สวัสดิการด้านกอล์ฟ
          1.6 สวัสดิการด้านการปฏิบัติธรรม
          1.7 สวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
          1.8 สวัสดิการด้านร้านค้าสวัสดิการ
          1.9 สวัสดิการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
          1.10 สวัสดิการด้านการประกันสังคม
          1.11 การจำหน่ายสินค้าราคาถูก
          1.12 การประกันชีวิตแบบสะสมเงินเดือนและการประกันรถยนต์

       2.    การดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          2.1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำป
          2.2 การส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
          2.3 การส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในประเทศสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
          2.4 การคัดเลือกข้าราชการสมัครรับทุนรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อไปศึกษาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
          2.5 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี           และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
       
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน  โยกย้าย  ลาออก การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนและการแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การรักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน การสั่งช่วยราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การสั่งจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างประจำ การสั่งจ้างและเลิกจ้างพนักงานราชการ   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการประสานงานกับหน่วยงานในเรื่องเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและการสอบ   การทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  สำหรับใช้ในงานบริหารงานบุคคล
แบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้

           1. งานสรรหา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การสอบคัดเลือกการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          2. งานบรรจุแต่งตั้ง 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการให้โอนรับโอนข้าราชการ การ
บรรจุ  และแต่งตั้งข้าราชการเลื่อนข้าราชการสายงานระดับควบ  สายงานนอกระดับควบ จัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รับรองเงินเดือนเหลือจ่าย ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ขอเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ (วช.)ประมาณการงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร

          3. งานบรรจุแต่งตั้ง 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการทำคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ข้าราชการ การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติราชการ การรักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน ข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำนาจหน้าที่ กลุ่มงานวินัย
       
       การป้องปรามมิให้ข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิดวินัย เสริมสร้างให้ข้าราชการและลูกจ้างรักษาวินัย ศึกษา วิเคราะห์และติดตามผลเกี่ยวกับการรักษาวินัย เสนอความเห็นตั้งกรรมการสอบสวนเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง สอบสวน อุทธรณ์และร้องทุกข์ ร้องเรียนของข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งประพฤติปฏิบัติราชการโดยมิชอบ

อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน
       
       การวางแผนอัตรากำลัง การจัดอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้าง การปรับปรุงส่วนราชการ
   และระบบงาน การกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ การขอเปลี่ยนแปลง การกำหนดตำแหน่ง การขอเพิ่ม
   และลดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประสานและเสนอแนะการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานตลอดจน
   การเสนอของบประมาณอัตราตั้งใหม่


อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
       
       มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เก็บรักษาทะเบียนประวัติ การรับรองสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้าง การลาตามระเบียบ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การให้บริการข้อมูลจากทะเบียนประวัติ การตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงประวัติก่อนบันทึกลงใน
ก.พ.7 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินทดแทนจากทางราชการ และการพิจารณาความดีความชอบ การบันทึกปรับปรุงข้อมูลประวัติข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล
       
       
    การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       
      การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
      กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2542
      พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
          - ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
          - ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ พ.ศ.2552
      ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          - กรณีการระบุตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
          - กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง
      การแต่งกายถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีที่บวชเป็นพระภิกษุและแม่ชี)
      ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน
      ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2548
      คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 246/2552 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
       
    ระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
      การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556
      คำสั่งกรม ปภ. ที่ 027/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ของศูนย์เขต
      คำสั่งกรม ปภ. ที่ 028/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ของ สนง.ปภ.จังหวัด
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
      เป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2552
      แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ
      พ.ศ. 2536
      พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2548
      ตัวอย่าง บัญชีรายการประวัติ
      หลักเกณฑ์และระเบียบของข้าราชการ
      หลักเกณฑ์และระเบียบของลูกจ้างประจำ
      หลักเกณฑ์และระเบียบของพนักงานราชการ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6883 ครั้ง