กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่

    (1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ยกเว้นการฝึกอบรม
    (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ก. (3) และข้อ 8 )


 

หน่วยงานภายใน

ตามผนวก 10 แนบท้ายคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 443/2558 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 กำหนดให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กองการเจ้าหน้าที่ มีจำนวน 5 ส่วน และ 1 ฝ่าย ดังนี้
 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

      มีอำนาจหน้าที่
          (1) งานธุรการ
          (2) งานสารบรรณ
          (3) งานบุคลากร
          (4) งานการประชุม 
          (5) งานพัสดุ แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
          (6) การจัดรับบงาน และงานบริหารทั่วไป
          (7) งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

      มีอำนาจหน้าที่
          (1) การวางแผนอัตรากำลัง การจัดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
          (2) การปรับปรุงส่วนราชการและระบบงาน
          (3) การกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม
          (4) การขอปรับบปรุงการกำหนดตำแหน่ง
          (5) การขอรับการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่และขอรับจัดสรรอัตราคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ 
          (6) การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          (7) การเพิ่มและลดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
          (8) ประสานและเสนอแนะการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน รวมทั้งการทำรายงานสถานภาพด้านการบริหารงานบุคคล
          (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

      มีอำนาจหน้าที่
          (1) การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ
          (2) การแต่งตั้ง การปรับระดับชั้นงานและการลาออกของลูกจ้างประจำ
          (3) การสรรหา การจ้าง เลิกจ้าง ลาออก และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
          (4) การรักษาการในตำแหน่งการสั่งช่วยราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          (5) การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
          (6) การประเมินบุคคลและผลงาน 
          (7) การเปลี่ยนสายงานข้าราชการ
          (8) การคัดเลือกข้าราชการให้ได้รับเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง
          (9) การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
        (10) การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและการลงระบบจ่ายตรงเงินเดือน
        (11) การจัดทำงบบุคลากร
        (12) การจัดประชุม อ.ก.พ. กรม
        (13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. ส่วนะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์

      มีอำนาจหน้าที่
          (1) การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม เก็บรักษา ทะเบียนประวัติ
          (2) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลบุคคล 
          (3) การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
          (4) การรับรองสถานภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
          (5) การลาตามระเบียบของทางราชการ
          (6) การออกบัตรประจำตัว 
          (7) การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
          (8) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรติมาลา บัตรพิทักษ์เสรีชน และเกรียญราชการชายแดน
          (9) การขอพระราชทานเพลิงและน้ำหลวงอาบศพ
         (10) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินทดแทนจากทางราชการ
         (11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. ส่วนวินัย

      มีอำนาจหน้าที่
          (1) การป้องปรามมิให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กระทำผิดวินัย
          (2) เสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รักษาวินัย
          (3) ศึกษา วิเคราะห์และติดตามผล เกี่ยวกับการรักษาวินัย
          (4) เสนอความเห็นตั้งกรรมการสอบสวน เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย ข้อเท็จจริง และละเมิด
          (5) ดำเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง
          (6) พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
          (7) ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการซึ่งประพฤติปฏิบัติราชการโดยมิชอบ
          (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. ส่วนสวัสดิการ

      มีอำนาจหน้าที่ 
          (1) การจัดทำแผนงาน/โครงการและดำเนินงานด้านสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รวมทั้งงานฌาปนกิจสงเคราะห์ และการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ในกรม เพื่อสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ แลพแรงจูงใจในการทำงาน 
          (2) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10401 ครั้ง