กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริจ ปภ.
แบบฟอร์ม
ข้อมูลบุคลากร กรม ปภ.
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 12/02/63
มุมความรู้
27/9/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
27/9/2562 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด.. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2276081 ครั้ง