กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
แบบฟอร์ม
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
มุมความรู้
14/3/2566 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้อง..
14/3/2566 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้า.. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3104264 ครั้ง