กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
แบบฟอร์ม
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลบุคลากร กรม ปภ.
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 12/02/63
มุมความรู้
27/9/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชกา.. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
27/9/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2484060 ครั้ง