กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
แบบฟอร์ม
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลบุคลากร กรม ปภ.
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 12/02/63
มุมความรู้
3/9/2564
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
15/9/2564 คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี..
15/9/2564 คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ปี.. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2590097 ครั้ง