กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
แบบฟอร์ม
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ข้อมูลบุคลากร กรม ปภ.
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 12/02/63
มุมความรู้
27/9/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชกา.. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
27/9/2562 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2419155 ครั้ง