กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2566

กลุ่ม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 17.11.2566
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2630506 ครั้ง