กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 31 ตุลาคม 2565
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2280954 ครั้ง