กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2565

กลุ่ม
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก กบข. และการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก กบข. ในระบบ MCS-WEB
ส่วนทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2162162 ครั้ง