กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่ม
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัิตงานหรือชำนาญงาน) 09022565
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 169921 ครั้ง