กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
"อัตรา...วาไรตี้" ฉบับที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
นายจตุรงค์ สุขพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มุมความรู้

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม

กลุ่ม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม 22/12/64
ส่วนอัตรากำลังและระบบงานจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60069 ครั้ง