กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ ADRC Online DRR Seminar Series ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง และน่าอยู่"
ส่วนสวัสดิการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1949131 ครั้ง