กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับฟังงาน Virtual Seminar เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ภายใต้แผนแม่บทฯจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1949088 ครั้ง