กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรวตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2564 (30/4/64)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1856494 ครั้ง