กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
คำสั่ง ปภ. ที่ 231/2564 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 26 ้ม.ย. 2564 (บัญชี 1 ข้อ 8)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1856507 ครั้ง