กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
คำสั่ง ปภ. ที่ 230/2564 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 29 เม.ย. 2564 บัญชีแนบท้าย ข้อ 1.4)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1856500 ครั้ง