กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
คำสั่ง ปภ. ที่ 229/2564 การมอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1856491 ครั้ง