กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง 19-02-64
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1816768 ครั้ง