กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 16/02/64
ส่วนวินัยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1816737 ครั้ง