กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2564

กลุ่ม
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ส่วนสวัสดิการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1782618 ครั้ง