กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ปภ.

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี ๒๕๕๗

กลุ่ม
ประกาศฯ ครั้งที่ 12/2563 เรื่อง ขอให้ชำระเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ฌ.ปภ.จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 65617 ครั้ง