กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2563

กลุ่ม
รายงานการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนทะเบียนฯจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1760309 ครั้ง