กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ

ปี 2563

กลุ่ม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 อัตรา <br /> - ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 อัตรา<br /> - ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง จำนวน 2 อัตรา<br /> - ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา<br /> - ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน จำนวน 1 อัตรา<br /> - ตำแหน่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 อัตรา<br />รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์<br />
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1760303 ครั้ง