กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

กลุ่ม
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 3 29/10/62
ส่วนอัตรากำลังและระบบงานจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 139761 ครั้ง