กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

กลุ่ม
การสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 3 29/10/62
ส่วนอัตรากำลังและระบบงานจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 130081 ครั้ง