กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ ปภ. ปลอดภัย
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

มุมความรู้

คู่มือการบริหารงานบุคคล กรม ปภ.

กลุ่ม
การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจาก ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน 27/09/62
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46336 ครั้ง