กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ขอหนังสือรับรองฯ /ส่วนทะเบียนประวัติฯ ขอสำเนา ก.พ. 7 / ส่วนทะเบียนประวัติฯ
-
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ

กลุ่ม
การคัดเลือกและประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 139757 ครั้ง